Privatumo ir slapukų politika

MB „Bovilė“ (toliau – Duomenų valdytojas arba Bendrovė) šioje politikoje (toliau – Politika) nustatytomis taisyklėmis nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetaine bei Facebook paskyra.

Informuojame, kad užsakant mūsų paslaugas tinklapyje www.lockedin.lt, Facebook paskyroje „Pabėgimų kambariai – Lockedin“ arba susisiekus su mumis dėl bet kokio pobūdžio užklausos, Jūs patikite MB „Bovilė“ savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje Politikoje numatyta apimtimi, būdais ir tikslais. Mūsų paslaugų užsakymas savaime suprantamas kaip Jūsų sutikimas su šiomis Taisyklėmis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo interneto svetainės bei socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos įmanomos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Šioje Politikoje vartojami terminai suprantami taip, kaip tai nurodyta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Atkreipiame dėmesį į tai, kad ši Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma ar atnaujinama. Dėl to rekomenduojame lankytis www.lockedin.lt tinklalapyje, kad įsitikintumėte, jog žinote naujausią informaciją.

Šioje Privatumo politikoje naudojamos sąvokos „Lockedin“, „mes“, „mus“, „mūsų“ reikš MB BOVILĖ (Lietuvoje registruota įmonė, įmonės kodas 305174463, buveinės adresas: Vašingtono a. 1, LT- 01108, Vilnius).

Pareiškimas dėl asmens duomenų apsaugos

Atsakingai vertiname ir saugome savo klientų asmens duomenis, todėl siekiame užtikrinti Jūsų asmens duomenų privatumą. „Lockedin“ įsipareigoja imtis visų reikalingų priemonių, siekiant išvengti Jūsų asmens duomenų netinkamo naudojimo, kai apie tokį naudojimą mums tampa žinoma. Įsipareigojame tvarkyti Jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi atitinkamų įstatymų nustatytais reikalavimais ir tik turėdami tam teisinį pagrindą.

Valdome Jūsų asmens duomenų rinkimo būdus ir nustatome „Lockedin“ asmens duomenų panaudojimo tikslus. Esame Duomenų valdytojas, kaip tai nustato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (toliau – BDAR) ir kiti susiję Europos Sąjungos įstatymai.

Tvarkome Jūsų asmens duomenis tik esant vienai iš žemiau išvardintų aplinkybių, nurodytų BDAR 6 straipsnyje, tačiau neapsiribojant jomis:

 • sutikote, kad tvarkytume Jūsų asmens duomenis;
 • asmens duomenų tvarkymas yra būtinas norint suteikti Jums paslaugas.

Pagrindinės sąvokos

Asmens duomenys – bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas (duomenų subjektas).

Asmens duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, ir prisiima pagrindinę atsakomybę už šių duomenų tvarkymą.

Asmens duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, įgaliotas duomenų valdytojo, laikydamasis duomenų valdytojo nurodymų (direktyvų, įsakymų), atlieka asmens duomenų tvarkymo darbą valdytojui.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis arba asmens duomenų rinkiniais atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys, nepriklausomai nuo to, ar jis atliekamas elektroninėmis priemonėmis ar ne, pvz., rinkimas, užrašymas, grupavimas, jungimas, saugojimas, keitimas, papildymas, išieškojimas, naudojimas, paskelbimas arba kitokiais būdais perdavimas trečiosioms šalims, įskaitant ir duomenų valdytojo arba tvarkytojo darbuotojus, arba naikinimas.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų asmens duomenys mums yra reikalingi, kad teiktume Jums savo paslaugas, t. y.:

 • mūsų paslaugų užsakymas;
 • užsakymo koregavimas;
 • galimybė supažindinti Jus su mūsų specialiais pasiūlymais ir naujovėmis;
 • konsultavimas dėl mūsų teikiamų paslaugų;
 • galimybė palikti atsiliepimą apie suteiktas paslaugas;
 • Tam, kad galėtume siųsti Jums komercinę (rinkodaros) informaciją, reikalingas Jūsų atskiras sutikimas, kurį galite atšaukti bet kuriuo metu.

Prašome Jūsų suteikti tik tuos asmens duomenis, kurie yra reikalingi, kad galėtume teikti Jums pasirinktas paslaugas ar naujienas, arba pateikti atsakymą į Jūsų užklausą. Tačiau, jeigu patys nuspręsite suteikti papildomus asmens duomenis, galėsime tvarkyti juos su atitinkamu saugumo lygiu.

Pažymime, kad mes renkame tik tuos asmens duomenis, kuriuos Jūs patys tiesiogiai pateikiate, t. y.:

Duomenų kategorijos:                                       vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, atvaizdas (žaidimo filmavimo metu bei nuotraukoje po žaidimo);

Duomenų tvarkymo pagrindas:                   sutikimas naudotis paslaugomis Politikoje numatytomis sąlygomis;

Duomenų tvarkymo terminas:                      Visą laikotarpį, kol naudojatės paslaugomis. Jūsų suteiktą sutikimą (registraciją) ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Jeigu Jūsų asmens duomenų kaupimas nėra būtinas paslaugų suteikimui arba nėra reikalaujamas atitinkamų įstatymų, tokius duomenis ištrinsime. Papildomai galime tvarkyti bet kokius kitus duomenis, kuriuos nusprendžiate suteikti „Lockedin“.

Asmens duomenų saugojimo laikas

Jūsų asmens duomenys nebus saugomi ilgiau nei tai yra būtina jų kaupimo tikslui pasiekti arba įstatyminiams reikalavimams įgyvendinti.

Norėdami, kad Jūsų duomenys nebūtų tvarkomi ir/ar saugomi, turite susisiekti su „Lockedin“ klientų aptarnavimo skyriumi telefonu Nr. +370 614 13666 arba el. paštu info@lockedin.lt. Duomenų valdytojas, gavęs prašymą netvarkyti ir/ar nesaugoti asmens duomenų, įsipareigoja surinktus duomenis sunaikinti arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninti kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Jeigu yra inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, Duomenų valdytojas Jūsų duomenis gali saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas.

Su laiku galime sumažinti naudojamų Jūsų asmens duomenų kiekį arba galime Jūsų duomenis nuasmeninti ir naudoti anonimiškai, kad jų nebūtų įmanoma identifikuoti. Tokiu atveju, šią informaciją galime naudoti be atskiro informavimo.

Privatumo įspėjimas dėl slapukų naudojimo

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, ir atkuria kitą kartą apsilankius svetainėje. Naudodamiesi mūsų paslaugomis, sutinkate su tokių slapukų naudojimu.

Kaip naudojame slapukus?

Naudojame nuolatinius slapukus, kad išsaugotume Jūsų pradžios puslapio pasirinkimą. Naudojame tiek pirmosios, tiek trečiosios šalies slapukus, analizės priemonėse rinkdami statistinę informaciją ir vartotojų duomenis, apibendrintus ir individualius, siekiant optimizuoti mūsų tinklapį ir siūlyti Jums tik patrauklius pasiūlymus.

Kai kurie trečiųjų šalių slapukai nustatyti paslaugų teikėjų, nurodytų mūsų puslapiuose – tokių slapukų valdyti negalime. Jie valdomi socialinių tinklų teikėjų, tokių kaip Facebook  ir kt., ir yra susiję su vartotojų galimybe dalintis tinklapio turiniu, kaip tai nurodyta atitinkamoje nuorodoje.

Taip pat naudojame trečiosios šalies slapukus, kurie atlieka kryžminę kelių Jūsų lankomų tinklapių analizę, kad galėtume siūlyti Jums aktualius pasiūlymus kituose tinklapiuose/kanaluose.

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

„Lockedin“ nesaugo Jūsų asmens duomenų. Galite ištrinti slapukus savo kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklėje. Galite pasirinkti išjungti slapukus arba nustatyti gauti pranešimą kiekvieną kartą, kai naujas slapukas nusiunčiamas į Jūsų kompiuterį arba mobilų prietaisą.

Asmens duomenų subjektų teisės

Pažymime, kad duomenų apsaugos teisės aktai Jums suteikia žemiau nurodytas teises:

 • Teisė susipažinti su Lockedin tvarkomais Jūsų asmens duomenimis – Jūs turite teisę gauti Bendrovės patvirtinimą, ar ji tvarko Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį ir kt. Didžioji dalis šios informacijos yra pateikiama šioje Politikoje;
 • Teisė ištaisyti asmens duomenis arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis – savo duomenų korekcijas Jūs galite atlikti susisiekęs su mumis telefonu Nr. +370 614 13666 arba el. paštu info@lockedin.lt;
 • Teisė pateikti skundą – jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis Duomenų valdytojas tvarko pažeidžiant duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, Lockedin pirmiausiai prašo kreiptis tiesiogiai į mus. Tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. Jeigu Jūsų netenkins Duomenų valdytojo siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, Duomenų valdytojas nesiims pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;
 • Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam) – esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad Duomenų valdytojas ištrintų Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome pateikti raštišką prašymą el. paštu info@lockedin.lt;
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą – esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Pažymime, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu Duomenų valdytojas gali neturėti galimybės užtikrinti Jums paslaugų teikimo. Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą el. paštu info@lockedin.lt;
 • Teisė į duomenų perkeliamumą – duomenis, kuriuos Duomenų valdytojas tvarko pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis Duomenų valdytojas Jums pateiks įprastai Duomenų valdytojo sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, Duomenų valdytojas persiųs duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui. Norėdami pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, prašome pateikti raštišką prašymą el. paštu info@lockedin.lt;

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad negalime patikrinti Jūsų asmens tapatybės el. paštu arba telefonu, todėl esant pagrįstoms abejonėms dėl Jūsų tapatybės, galime paprašyti Jūsų pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą arba asmeniškai apsilankyti „Lockedin“ buveinėje. Tik tokiu būdu galime išvengti Jūsų asmens duomenų atskleidimo asmenims, kurie gali apsimesti Jumis.

Apsvarstysime Jūsų užklausą per trumpiausią įmanomą laiką, tačiau taip pat prašome įsidėmėti, kad pilno ir teisėto atsakymo pateikimas yra laikui imlus dalykas, kuris gali užtrukti iki mėnesio.

Susisiekite su mumis

Jeigu turite klausimų dėl šios Privatumo politikos, galite susisiekti su mumis, pasinaudodami žemiau pateikta informacija:

info@lockedin.lt

+37061413666

Vašingtono a. 1, Vilnius.